khó khăn khi tuyển dụng

Những khó khăn gặp phải khi đi tìm nguồn nhân lực trẻ

Mô hình liên kết với các trường đại học – Hinrich Foundation – DN giúp Hinrich Foundation thành công. Được đánh giá là quốc gia